- Revisionsfirma med fingeren på pulsen

Skatte og Regnskabsnyt 2021-12021 – 1

Nye regler for omregistrering af IVS’er

Folketinget har den 17. december 2020 vedtaget regler, der skal gøre det mere lempeligt at omregistrere sit IVS til et ApS.

Hidtil har det været et krav at selskabet havde mindst kr. 40.000 i egenkapital for at kunne blive omregistreret. Dette krav er nu lempet til at selskabet har have kr. 40.000 i anpartskapital.

Fristen for at omregistrere sit IVS var før den 15. april 2021, men denne frist er ændret til den 15. oktober 2021. Forlængelsen sker for at give selskaberne og ejerne mere tid til at fremskaffe den nødvendige kapital, enten ved at oparbejde overskud i selskabet eller ved at skaffe likviditet til indskud i selskabet. Derudover kan Erhvervsstyrelsen give yderligere frist til det enkelte selskab, og herefter kan Erhvervsstyrelsen beslutte at selskabet skal sendes til tvangsopløsning.

Da der således ikke længere er et krav til egenkapitalens størrelse ved omregistreringen, betyder det at der ikke samtidig med indskud af ny selskabskapital skal ske udligning af en eventuel negativ egenkapital eller i øvrigt ske sikring af, at egenkapitalen mindst udgør kr. 40.000.

Det er dog stadig et krav at selskabskapitalen skal være mindst kr. 40.000, så hvis et IVS er stiftet med 1 kr. i kapital, så skal der indbetales yderligere kr. 39.999, før der kan ske omregistrering til ApS.

Kapitalforhøjelsen kan ske på følgende måder:

·​Kontant

·​Apportindskud af aktiver, fx driftsmidler eller lignende

·​Gældskonvertering af ejerens fordring på selskabet

·​Ved overførsel fra de af selskabets reserver, der kan bruges til kapitalforhøjelse, herunder IVS-reserven.

Nye regnskabsregler for klasse B-virksomheder

For mange virksomheder med kalenderårsregnskab skal årsregnskabet for 2020 på nogle områder aflægges efter andre regler end for 2019. Det skyldes en ændring af årsregnskabsloven som blev vedtaget i 2018.

De nye regler skal senest anvendes ved aflæggelsen af årsregnskaber for perioden, der blev påbegyndt 1. januar 2020 eller derefter. Lovændringen omfatter nye regler for indregning, nye notekrav samt nogle nye frivillige valgmuligheder i årsregnskabet. Nogle af de væsentligste ændringer er følgende:

Ændring i klassifikation, indregning og måling:

  1. Der er kommet krav om en ny dagsværdireserve under egenkapitalen: Reserven omfatter dels beløb vedrørende valutakursreguleringer på udenlandske datterselskaber mv. og dels dagsværdireguleringer af afledte finansielle kontrakter (pengestrømssikring).
  2. Der er indført et nyt begreb i årsregnskabet – kapitalinteresser: Der indføres en ny kategori af kapitalandele benævnt ”kapitalinteresser”, som omfatter kapitalandele med ejerandele på 20 % eller derover. Disse kan indregnes efter indre værdis metode, til dagsværdi eller til kostpris. Den gamle definition ”associerede virksomheder” beholdes fortsat, og da langt de fleste kapitalandele, der tidligere var associerede virksomheder, også fremover vil være det, er det for disse muligt at fastholde betegnelsen ”associerede virksomheder” i balancen.
  3. I forbindelse med delvis indbetaling af selskabskapital, så udgår muligheden for at bruge nettometoden. Virksomhederne kan nu kun anvende en bruttopræsentation, hvor ikke-indbetalt selskabskapital (og evt. overkurs) skal præsenteres som et tilgodehavende i balancen.

Ændring til noteoplysninger:
  1. For visse aktiver og forpligtelser, der løbende reguleres til dagsværdi, skal der medtages en ny note i årsregnskabet, der for hver kategori oplyser om dagsværdien ultimo samt om den i resultatopgørelsen og i dagsværdireserven under egenkapitalen indregnede dagsværdiændring for regnskabsåret. Dette kan fx dreje sig om børsnoterede aktier eller børsnoterede obligationer som indregnes til dagsværdi i årsregnskabet, eller eksempelvis investeringsejendomme der indregnes til dagsværdi i årsregnskabet.
  2. For den nye dagsværdireserve under egenkapitalen skal årets bevægelser specificeres i en note eller ved at præsentation i egenkapitalopgørelsen.

Nye frivillige valgmuligheder:
  1. Alle aktiver og forpligtelser – ikke kun de finansielle – kan nu måles til dagsværdi, når de er effektivt sikret af et instrument, der måles til dagsværdi.
Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til jeres revisor.

Med venlig hilsen

Bille & Buch-Andersen A/S

Revision og rådgivning

Holsbjergvej 31-33

2620 Albertslund

Tlf. 4343 8143


Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. Bille & Buch-Andersen påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom Bille & Buch-Andersen ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler.Din revisor informerer. Tema: Corona
I dette Temanummer for februar, er der fokus på Corona
Læs mere
Din revisor informerer 4. kvartal 2020
Læs her den seneste udgivelse af Din revisor informerer
Læs mere
Nyhed på vej.
Nyhed på vej.
Læs mere

Bestil et uforpligtende møde

Er du interesseret i et uforpligtende møde for at høre, hvad Bille & Buch-Andersen A/S kan gøre for dig og din virksomhed​?

Kontaktoplysninger​

Bille & Buch-Andersen A/S

Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund

Find os på Google Maps

Telefon: 4343 8143

E-mail: info@bba.dk