✓ 22 engagerede medarbejdere        ✓ Høje faglige kompetencer        ✓ +20 års erfaring

​Telefon: 43 43 81 43 | E-mail: info@bba.dk

Skatte- og regnskabsnyt 2019-1

Virksomheder hæfter for de ansattes skat

Når en arbejdsgiver lader en af de ansatte køre privat i en af firmaets biler, så skal arbejdsgiveren medregne værdi af fri bil på medarbejderens lønseddel, og samtidig indeholde arbejdsmarkedsbidrag og A-skat af beløbet.

Såfremt arbejdsgiveren undlader dette, vil han hæfte for betalingen af skatten af fri bil, som medarbejderen skulle have betalt for rådigheden over firmabilen. Arbejdsgiveren kan kun frigøres fra denne forpligtelse, hvis det kan godtgøres, at den manglende indeholdelse ikke skyldes en for-sømmelse fra arbejdsgiverens side. Denne bevisbyrde vil i praksis være tung at løfte.

Det samme gør sig gældende såfremt arbejdsgiveren udbetaler skattefri kørselsgodtgørelse eller rejsegodtgørelse, uden at betingelser for disse skattefri udbetalinger er til stede. I disse tilfælde bortfalder skattefriheden med tilbagevirkende kraft, og de udbetalte beløb vil i stedet blive anset for at være skattepligtige løntillæg. Her kommer arbejdsgiveren igen til at hæfte for betalingen af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, fordi dette ikke er indeholdt i de udbetalte beløb.

I udgangspunktet er der solidarisk hæftelse mellem den ansatte og virksomheden for den manglende indeholdte skat. Men SKAT er ikke forpligtet til først at søge skatten inddrevet hos den ansatte, og derfor kommer SKAT som regel først til virksomheden, som bagefter har et regreskrav mod medarbejderen. Og såfremt arbejdsgiveren ikke opkræver det betalte skattekrav hos medarbejderen, vil medarbejderen også blive skattepligtig af denne betaling, idet det er en skattebetaling som medarbejderen rettelig skulle have foretaget til SKAT.

For virksomhederne gælder der en 10-årig forældelsesfrist før virksomheden er ude af forpligtelsen overfor SKAT, og en kontrol som viser at reglerne ikke er overholdt vil derfor kunne medføre en ikke uvæsentlig opkrævning fra SKAT.

Derfor bør virksomheder fortsat være opmærksom på at alle skattepligtige goder indberettes til SKAT samt at reglerne omkring udbetaling af skattefri godtgørelser til de ansatte følges.

Skærpede krav til transfer pricing dokumentation

Fra den 1. januar 2019 stilles der skærpede krav til virksomhedernes transfer pricing dokumentation, efter et nyt krav om samtidighed. Dette betyder at transfer pricing dokumentationen nu skal være udarbejdet i den endelige version, senest på det tidspunkt hvor selskabet indrapporterer selv-angivelsen.

De særlige krav om skriftlig dokumentation for koncerninterne transaktioner gælder for virksomheder med mindst 250 ansatte, som enten har en balance på mindst 125 mio.kr. eller en omsætning på mindst 250 mio.kr. Opgørelsen heraf foretages på koncernniveau, dvs. et lille dansk selskab godt kan være omfattet af reglerne, hvis det ejes af en stor international koncern.

Koncerninterne transaktioner med selskaber mv udenfor EU/EØS, eller lande som Danmark ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomst med skal altid dokumenteres skriftligt uanset koncernens størrelse.

Endvidere er små koncerner altid forpligtet til at handle med hinanden på armslængdevilkår, uanset at de ikke er omfattet af kravet om den skriftlige dokumentation.

Såfremt virksomheden ikke har sikret at udarbejdelsen er sket på dette tidspunkt, risikerer virk-somheden at få bøde for dette, hvor bødestørrelsen går op til kr. 250.000 pr. år. Derudover har virksomheden en øget risiko for væsentlige indkomstforhøjelser.

For virksomheder der har prøvet processen med at føre en skattesag over en lang årrække, og dermed har erfaring med hvor mange ressourcer der skal bruges både internt og eksternt på dette, kan det være en god idé at få transfer pricing dokumentationen ajourført.

Virksomheder der er omfattet af transfer pricing reglerne, men som ikke tidligere har været ramt, kan eventuelt undervurdere problemet, selv om det er til stede. Virksomheden skal nemlig kunne over-bevise skattemyndighederne om at man har selvangivet korrekt, og i forhold til transfer pricing dokumentationen betyder dette at kunne fremlægge vægtige og holdbare argumenter for den anvendte transfer pricing.

Skulle en virksomhed blive inddraget i en skattesag, findes der løsningsmuligheder til rådighed, der skal sikre, at der ikke opstår en urimelig dobbeltbeskatning, herunder EU´s Voldgiftskonvention og dobbeltbeskatningsaftaler. Men det er ikke sikkert at disse i sidste ende vil være til gavn for virk-somheden, idet omkostningerne ved blot at føre en eventuel skattesag ofte er tunge.

Så i forhold til at være klar til det nye samtidighedskrav bør virksomhederne få udarbejdet transfer pricing dokumentationen, således at denne ligger klar i endelig version på tidspunktet for indlevering af selvangivelsen.

Skattefri godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer

De godtgørelser som ulønnede bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige hjælpere i idrætsforeninger, dartklubber og grundejerforeninger mv kan få, er hævet i 2019.

Et ulønnet bestyrelsesmedlem eller anden form for frivillig hjælper i en fodboldklub kan i 2019 modtage op til kr. 5.850 i skattefri godtgørelser, for det arbejde vedkommende udfører i klubben mv. I en andelsboligforening kan man modtage op til kr. 3.850. De nye satser for 2019 bliver således:

·​Godtgørelse til dækning af udgifter til kontorartikler og møder, kr. 1.450

·​Godtgørelse til dækning af udgifter til telefoni og internet, kr. 2.400

·​Godtgørelse til køb og vask af særlig beklædning (sportstøj og lignende), kr. 2.000

·​Godtgørelse pr. dag til dækning af udgifter til fortæring ved udenbys kampe mv., kr. 80

Selve udbetalingen af godtgørelsen til den enkelte kan ske uden at modtageren fremlægger dokumentation for størrelsen af de faktiske udgifter.

Derudover kan ulønnede bestyrelsesmedlemmer m.fl. også få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel for foreningen mv, satsen er i 2019 kr. 3,56 pr. km. op til 20.000 km, og kr. 1,98 for kørsel herover.

60-dages reglen gælder ikke i den forbindelse, så det er muligt at udbetale skattefri kørsels-godtgørelse for alle ture til og fra klubhuset, uafhængig af hvor mange gange turen køres.

Reglerne gælder for alle foreninger og klubber

Muligheden for at udbetale skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige medhjælpere gælder for alle former for foreninger og klubber, og er således ikke forbeholdt idrætsforeninger og sportsklubber. Fx grundejerforeninger, ejerforeninger, andelsboligforeninger, bowlingklubber, teater- og kunstforeninger, spejderklubber osv. kan gøre brug af reglerne.

Den skattefri godtgørelse på kr. 2.000 til dækning af udgifter til særlig beklædning mv kan dog ikke udbetales til bestyrelsesmedlemmer og hjælpere i foreninger og klubber, hvor denne type beklædning ikke er påkrævet. I dette tilfælde vil den samlede skattefri godtgørelse der kan udbetales ikke kunne overstige kr. 3.850 om året pr. person.

De anførte satser er maksimumsbeløb, og det er ikke et krav at alle bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere får udbetalt lige store beløb, der er også skattefrihed selvom der udbetales mindre beløb end de nævnte maksimumsgrænser. Således kan fx en formand og kasserer godt modtage større skattefri godtgørelser end de øvrige modtagere i foreningen mv, så længe maksimumsgrænsen ikke overskrides.

Det er til gengæld et krav, at det ulønnede arbejde udføres som led i foreningens/klubbens mv skattefri virksomhed.

I stedet for at modtage den skattefri godtgørelse på kr. 2.400 til telefoni og internet, kan foreningerne mv vælge at stille en smartphone og/eller en tablet eller lignende til rådighed for de frivillige medhjælpere og bestyrelsesmedlemmer, og udstyret kan også bruges privat, uden at det udløser beskatning.

Såfremt bestyrelsesmedlemmerne eller de frivillige hjælpere i stedet for de skattefri godtgørelse bliver fritaget helt eller delvist for kontingentbetaling, beskattes dette efter fast praksis ikke. Undtaget hertil er dog såfremt honoreringen i form af kontingentnedsættelsen sker i takt med udførelsen af konkrete opgaver, hvor kontingentnedsættelsen får karakter af en løbende honorering for bestemte opgaver.


NYHEDSBREV​

Få informatiom om moms og skat​

Med BBA's nyhedsbreve får du de vigtigste nyheder om fx. skat og moms og andet relevant nyt direkte i din indbakke. Nyhedsbrevene er naturligvis gratis og uforpligtende, og hvis du fortryder din tilmelding, kan du ligeledes afmelde det via nedenstående formular.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

FIRMAINFO​

Bille & Buch-Andersen A/S​

CVR 18282046

KONTAKT​

Telefon: 43 43 81 43

E-mail: info@bba.dk

Bille & Buch Andersen A⁄S
Holsbjergvej 31-33
2620 Albertslund
Tlf.: 43438143
CVR: 18282046
bej@bba.dk