✓ 22 engagerede medarbejdere        ✓ Høje faglige kompetencer        ✓ +20 års erfaring

​Telefon: 43 43 81 43 | E-mail: info@bba.dk

Skatte- og regnskabsnyt 2018 - 5

Udkast til lov om investorfradrag

Ifølge et lovforslag fra Skatteministeriet skal der fra 1. januar 2019 gives mulighed for et særligt skattefradrag ved investering i ikke-børsnoterede aktier. Loven vedrører alene skattefradrag ved investering i visse ikke-børsnoterede selskaber, og fradraget bliver som hovedregel ikke genbeskattet.

Hvis selskabet der investeres i efterfølgende lukker og investeringen er tabt, kan man stadig på tabsfradraget for den fulde investering, også selvom man allerede har fået et investorfradrag for en del af investeringen. Såfremt investeringen giver overskud bliver man som investor kun beskattet af nettogevinsten, idet den skattemæssige anskaffelsessum ikke bliver reduceret med det investorfradrag man også får.

Ifølge lovforslaget skal vilkårene for investorfradraget være følgende:

  • Private personer kan få adgang til investorfradraget, ikke selskaber, foreninger, fonde mv.
  • Investorfradraget omfatter 59 % af investeringen, og fradraget bliver fortrykt på selvangivelsen og bliver klassificeret som et ligningsmæssigt fradrag. Dermed bliver skatteværdien af fradraget på omkring 30 %.​Fradraget kan både fås ved at personer direkte foretager investeringer selv, eller såfremt flere personer investerer indirekte via såkaldte investeringsfradragsfonde, som finder investeringsegnede virksomheder på vegne af de private investorer.
  • For årene 2019 – 2022 kan der maksimalt opnås et investorfradrag ved direkte investeringer på kr. 236.000, som svarer til 59 % af en investering på kr. 400.000. Fra år 2023 hæves det maksimale fradrag til kr. 472.000, hvilket svarer til 59 % af en investering på kr. 800.000. Personer der laver indirekte investeringer kan maksimalt opnå fradrag i de første tre år på kr. 73.750, hvilket svarer til 59 % af kr. 125.000. Fradraget udgør fra med 2023 kr. 147.000, svarende til 59 % af kr. 250.000.
  • ​Ifølge lovforslaget skal der ikke være nogen mindstegrænse for størrelsen på den enkelte investering/stemmerettigheder. Det er dog et krav at investeringen foretages ved kontant betaling.
  • ​Lovforslaget stiller krav om at investorfradraget kun kan gives ved investering i selskaber, som er i en opstarts- eller en vækstfase. Opstartsfasen defineres som selskaber der har været aktivt på markedet i under 7 år efter sit første kommercielle salg. Vækstselskaber defineres som selskaber, der har brug for kapitalindskud, der er større end halvdelen af den årsomsætning, som selskabet gennemsnitligt har haft de seneste 5 år. Beregningen skal være foretaget på grundlag af en forretningsplan, som er lavet med henblik på at bevæge selskabet ind på et nyt marked.
  • ​Der er krav om at investor beholder de købte aktier i mindst 3 år, ellers sker der genbeskatning af de foretagne investorfradrag. En undtagelse hertil er dog, såfremt mere end halvdelen af det investerede beløb er tabt, og salget herefter omfatter samtlige aktier. Såfremt selskabet bliver til en pengetank eller køber aktier fra den oprindelige investor, vil der også ske genbeskatning.


Krav om kryptering af e-mails (tidligere udsendt nyhed på Facebook og LinkedIn)

Datatilsynet indfører nu krav om kryptering af e-mails ved transmission af fortrolige og følsomme oplysninger via internettet for private virksomheder.

Indtil nu har Datatilsynet i praksis anbefalet – og ikke krævet – at den private sektor anvender kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger via e-mails på internettet. På grund af Databeskyttelsesforordningens risikobaserede tilgang har Datatilsynet derfor besluttet at skærpe sin praksis.

Datatilsynets formål med dette er at reducere risikoen for, at personoplysninger ender hos de forkerte personer, hvilket fx kan medføre at oplysningerne kan anvendes til uautoriserede formål, manipuleres eller tilintetgøres.

Den nye praksis vil ifølge Datatilsynet blive håndhævet fra den 1. januar 2019, så der er tid til at indrette sig på det nye krav. Fra denne dato vil Datatilsynet derfor anse kryptering for en passende sikkerhedsmæssig foranstaltning også i den private sektor.

For private virksomheder betyder dette således, at alle e-mails, der indeholder personoplysninger om virksomhedens medarbejdere af enten fortrolig eller følsom karakter, skal krypteres. Det meste af de personoplysninger, som en virksomhed behandler om sine ansatte, vil ofte være fortrolige (fx lønoplysninger) eller følsomme (fx helbredsoplysninger). Derfor skal virksomhederne overveje, hvordan dette krav konkret kan opfyldes ved enten selv at indrette virksomhedens it-funktioner til dette, eller ved at bruge tekniske løsninger, som bliver udbudt af virksomhedens eksterne it-leverandører m.v.


EU´s persondataforordning (GDPR) (tidligere udsendt nyhed på Facebook og LinkedIn)

Persondataforordningen trådte i kraft den 25. maj i år, og den skal beskytte privatpersoners personoplysninger og styrke deres rettigheder, ved at give dem større kontrol over deres egne data.

Forordningen kræver bl.a. at organisationer skal iværksætte passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau der svarer til risikoen. Herunder er der krav til dokumentation, således at virksomheder nu skal kunne dokumentere at de overholder loven. Herunder skal virksomheden have en oversigt over persondata samt en vurdering af risici i den forbindelse.

Virksomheden skal have et overblik over de kritiske og følsomme data med henblik på at kunne styre hvor, hvordan og hvor længe data er gemt, hvem der har adgang til dataene mv. Der skal endvidere være foretaget en risikovurdering for at kunne identificere risici for kompromittering af EU-borgernes persondata. Dette gælder også i forbindelse med implementering af nye systemer eller ved etablering af nye forretningsprocesser. Virksomheder skal have en risikostyring, hvor der tages hensyn til sandsynligheden for utilsigtede hændelser vedrørende persondata.

Såfremt en virksomhed konstaterer databrud, skal den inden for 72 timer underrette myndighederne, og eventuelt også de personer som dataene vedrører.

Virksomheder skal derfor indføre arbejdsgange, som sikrer en varig beskyttelse af persondata, også når trusselsbilledet mod dataene ændrer sig, forretningsgange ændres osv. Evaluering af sikkerhedskontroller, intern kontrol og ledelsens overvågning er her centrale komponenter til at fastholde og løbende forbedre databeskyttelsen.

Enhver virksomhed bør derfor skabe et overblik over de personoplysninger, som virksomheden behandler, og hvad man bruger personoplysningerne til. Det vil bl.a. omfatte at man får kortlagt dataflows i virksomheden, til at se hvor data kommer fra og hvor de bevæger sig rundt i virksomheden, herunder hvilke tredjeparter de sendes til. Dataene bør også klassificeres som følsomme/ikke følsomme, for at lette sorteringen af dataene.

Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til Jeres revisor.

Med venlig hilsen

Bille & Buch-Andersen A/S

Revision og rådgivning

Holsbjergvej 31-33

2620 Albertslund

Tlf. 4343 8143

www.bba.dk

Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. Bille & Buch-Andersen påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom Bille & Buch-Andersen ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler.


Skatte- og regnskabsnyt 2019-4
Iværksætterselskaber afskaffes. Hvad er lovlige svinkeærinder i en varebil. Får svarerne i artiklen.
Læs hele nyheden

NYHEDSBREV​

Få informatiom om moms og skat​

Med BBA's nyhedsbreve får du de vigtigste nyheder om fx. skat og moms og andet relevant nyt direkte i din indbakke. Nyhedsbrevene er naturligvis gratis og uforpligtende, og hvis du fortryder din tilmelding, kan du ligeledes afmelde det via nedenstående formular.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

FIRMAINFO​

Bille & Buch-Andersen A/S​

CVR 18282046

KONTAKT​

Telefon: 43 43 81 43

E-mail: info@bba.dk

Bille & Buch Andersen A⁄S
Holsbjergvej 31-33
2620 Albertslund
Tlf.: 43438143
CVR: 18282046
bej@bba.dk