✓ 22 engagerede medarbejdere        ✓ Høje faglige kompetencer        ✓ +20 års erfaring

​Telefon: 43 43 81 43 | E-mail: info@bba.dk

Skatte og regnskabsnyt 2018-3

Hvilket oprindelsesland har varen?

Når virksomheder skal videresælge varer, er det vigtigt at få fastslået varernes oprindelsesland, idet det har stor betydning for, hvor meget en importør skal betale i told, og oprindelseslandet kan også skifte, hvis varen fx bliver forarbejdet i et andet land. Med en mulig begyndende handelskrig med USA mv er det derfor vigtigt at virksomhederne kender deres produkters oprindelseslande.

En vares oprindelsesland er et af de tre beskatningselementer på toldområdet, og det er derfor med til at bestemme, hvor meget told der skal betales når en vare importeres, fx til EU eller andre toldområder. En vares oprindelse har derfor betydning både ved import og eksport af varen. Har en vare derfor oprindelse i EU vil den kunne blive ramt af en told, eller eventuelt være kvalificeret til nedsat told, i henhold til handelsaftaler, afhængig af hvor varen skal hen.

Der er indgået handelsaftaler mellem EU og en lang række lande, og disse aftaler præciserer hvornår varer kan handles mellem landene til en nedsat told. Grundlæggende for tolden er at varerne har oprindelse i aftalelandene, og der er i hver handelsaftale for varer fastsat kriterier for, hvor stor en forarbejdning der skal være foregået i produktionslandet for, at varen kan opnå status af oprindelse i produktionslandet. Ved import af varer skal virksomhederne derfor have fokus på, om deres varer er produceret i et land, der har en handelsaftale med EU, og om produktet reelt har oprindelse i dette land. Når begge disse forhold er opfyldt, skal virksomheden bede leverandøren om at udstede et oprindelsescertifikat, hvilket gør det muligt at importere varen til EU med en lavere toldsats end ellers.

Elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale

Erhvervsstyrelsen har udgivet et supplement til bogføringsvejledningen som blev udgivet i 1999. Det nye supplement erstatter den gamle vejlednings kapitel 7 og 9 vedrørende elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale og offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale.

I hovedpunkter omfatter vejledningen følgende områder:


  • ​Krav om tilgængelighed – indebærer at regnskabsmaterialet uden vanskeligheder skal kunne tilgås fra Danmark. Uanset hvordan regnskabsmaterialet opbevares, skal offentlige myndigheder have adgang til en beskrivelse af, hvordan regnskabsmaterialet kan fremfindes og udskrives i klar skrift. Denne systembeskrivelse skal opbevares i klar skrift.​
  • Den bogføringspligtige skal ved elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale blandt andet opfylde de generelle krav i Bogføringsloven § 6 vedr. at bogføringen skal tilrettelægges i overensstemmelse med god bogføringsskik, og den skal tilrettelægges og udføres således at regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug.
  • ​Det er ledelsens ansvar at virksomheden overholder Bogføringslovens regler.
  • ​Det er en betingelse at den bogføringspligtige til enhver tid kan fremskaffe materialet og give adgang til dette her i landet.
  • ​Den bogføringspligtige skal opbevare eventuelle beskrivelser af benyttede systemer mv. og eventuelle nødvendige adgangskoder mv. her i landet i klar skrift.
  • I Bogføringsloven er der ikke bestemmelser om hvad der forstås ved et anerkendt filformat. Dette kan fx være xml, csv eller lignende. Myndigheder kan forlange at få regnskabsmaterialet udleveret elektronisk eller indsendt digitalt, hvis det opbevares i elektronisk form. Materialet skal således​udleveres eller indsendes i et filformat, der kan benyttes af offentlige myndigheder i deres kontrol- og efterforskningsarbejde.
  • ​Regnskabsmaterialet kan kræves oversat til dansk eller engelsk, såfremt det i udgangspunktet er udformet på et andet sprog en dansk og engelsk.
  • Såfremt regnskabsmaterialet opbevares hos 3.-mand gælder de samme bestemmelser om de offentlige myndigheders adgang til den bogføringspligtiges regnskabsmateriale.
  • ​Myndighederne kan ikke forlange, at regnskabsmaterialet udskrives i klar skrift, men de kan kræve at virksomheden stiller alt nødvendigt programmel mv. til rådighed, således at regnskabsmaterialet kan fremfindes og læses. Og såfremt regnskabsmaterialet er opbevaret elektronisk kan myndighederne kræve at regnskabsmaterialet bliver udleveret i et anerkendt filformat.

Skat´s kontrolaktiviteter i 2018

SKAT har offentliggjort en plan over hvilke kontrolaktiviteter, som de planlægger at gennemføre, eller allerede har iværksat, overfor virksomheder og personer i 2018.

Blandt kontrolaktiviteterne har SKAT fremhævet at områder der vil være i særligt fokus vil være omkring at mindske skattegabet, som fremkommer af eksempelvis fejl og ukendskab til reglerne. Også i år er et fokusområde tredjepartsdata, dvs. fx data som indberettes fra arbejdsgiverne.

Dette medfører at arbejdsgiverkontrollen igen i 2018 er et meget aktuelt emne hos SKAT, og virksomhederne skal derfor være forberedte på at kunne få besøg af SKAT. Arbejdsgiverkontrollen kan omfatte mange forskellige typer gennemgange af virksomheden, og typisk vil det fx kunne dreje sig om en kontrol af brugen af virksomhedens biler, personalearrangementer, virksomhedens udbud af sundhedsordninger til de ansatte, rejser og teambuilding samt andre personale-relaterede udgifter. SKAT vil også ofte se på behandlingen af skattefrie godtgørelser, idet arbejdsgiverne har pligt til at føre kontrol med deres udbetalinger af de skattefrie godtgørelser.

De fleste virksomheder har procedurer for, hvorledes denne kontrol internt i virksomheden udføres. Kontrolprocedurerne skal imidlertid kunne dokumenteres overfor SKAT, og virksomheden bør derfor have skriftlige procedurer for hvordan kontrollen udføres, således at dette kan dokumenteres overfor SKAT i en eventuel kontrol.

Generelt vil et kontrolbesøg fra SKAT kunne foregå lettere, hvis den pågældende virksomhed er godt forberedt, og har styr på sin dokumentation for både bogholderiet samt forretningsgange i virksomheden.

​​

Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til Jeres revisor.

Med venlig hilsen

Bille & Buch-Andersen A/S

Revision og rådgivning

Holsbjergvej 31-33

2620 Albertslund

Tlf. 4343 8143


Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. Bille & Buch-Andersen påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom Bille & Buch-Andersen ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler.

NYHEDSBREV​

Få informatiom om moms og skat​

Med BBA's nyhedsbreve får du de vigtigste nyheder om fx. skat og moms og andet relevant nyt direkte i din indbakke. Nyhedsbrevene er naturligvis gratis og uforpligtende, og hvis du fortryder din tilmelding, kan du ligeledes afmelde det via nedenstående formular.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

FIRMAINFO​

Bille & Buch-Andersen A/S​

CVR 18282046

KONTAKT​

Telefon: 43 43 81 43

E-mail: info@bba.dk

Bille & Buch Andersen A⁄S
Holsbjergvej 31-33
2620 Albertslund
Tlf.: 43438143
CVR: 18282046
bej@bba.dk