- Revisionsfirma med fingeren på pulsen

Skatte- og Regnskabsnyt 2021-2


2021 – 2

Kontrolpakken – øget kontrol med selskaber


Den 1. januar 2021 trådte den såkaldte kontrolpakke i kraft. Pakken indeholder blandt andet ændringer af selskabsloven, årsregnskabsloven og revisorloven. Det overordnede formål med kontrolpakken er at øge kontrollen med selskaber og selskabernes regnskaber for at imødegå bekæmpelse af økonomisk svindel.

De gennemførte tiltag vedrører blandt andet nye forpligtelser til at opbevare selskabsdokumenter, skærpet kontrol med selskaberne, og Erhvervsstyrelsen får en række beføjelser til fx at afregistrere skyggeledelser, trække offentliggjorte årsrapporter tilbage, hvis de ikke er retvisende, samt mulighed for at tvangsopløse selskaber, som undlader at efterkomme Erhvervsstyrelsens påbud.

Opbevaring af selskabsdokumenter

I forbindelse med kontrolpakken indføres der en pligt for direktionen i selskaber til at opbevare selskabsdokumenter i mindst 5 år fra udgangen af det regnskabsår, selskabsdokumenterne vedrører. Denne bestemmelse svarer til de tilsvarende regler om opbevaring i bogføringsloven og indebærer, at direktionen altid skal kunne fremfinde og forevise selskabets dokumenter, når en myndighed kræver dette.

Selskabsdokumenter omfatter alle typer af dokumenter, som udarbejdes i henhold til selskabsloven, fx stiftelsesdokumenter, generalforsamlingsprotokollater, ejerbog, vedtægter m.v. Endvidere skal ledelsen kunne dokumentere at selskabskapitalen er indbetalt i forbindelse med stiftelsen, samt at relevante bilag som vurderingsmandsudtalelser, mellembalancer mv., er udarbejdet i forbindelse med fusioner og spaltninger.

Disse dokumenter kan opbevares fysisk eller elektronisk hos selskabet eller hos tredjemand.

Hvis dokumenterne opbevares fysisk hos selskabet, er det en betingelse, at dokumenterne i fornødent omfang beskyttes mod uheld som tyveri, brand, vandskader m.v.

Opbevares de hos tredjemand, er det en yderligere betingelse, at direktionen altid kan få adgang til dokumenterne.

Såfremt dokumenterne opbevares elektronisk, skal direktionen sikre, at der tages behørig backup mv. af dokumenterne for at sikre disse mod at gå til grunde, og hvis selskabet opløses, påhviler det fortsat den senest registrerede direktion at opbevare selskabsdokumenterne på betryggende vis i mindst 5 år, efter udgangen af det regnskabsår, som selskabsdokumenterne vedrørte.

Erhvervsstyrelsens kontrol

Der indføres en række bestemmelser i selskabsloven, som giver Erhvervsstyrelsen en udvidet adgang til at føre kontrol med selskabsretlige anmeldelser samt gennemførte registreringer hos selskaber.

Derudover får Erhvervsstyrelsen mulighed for, i visse tilfælde, at gennemtvinge tvangsopløsning af selskaber, som ikke efterkommer Erhvervsstyrelsens pålæg om berigtigelse af oplysninger, ligesom Erhvervsstyrelsen eksempelvis kan trække offentliggjorte årsrapporter tilbage, såfremt disse ikke giver et retvisende billede af selskabets forhold.

Erhvervsstyrelsens adgang til at føre kontrol vedrører hovedsageligt:

· ​Kontrol med de registreringer Erhvervsstyrelsen modtager, fx stiftelser, spaltning, fusion, kapitalforhøjelser m.v.

·​ Erhvervsstyrelsen vil føre kontrol med oplysninger, som allerede er registreret på selskaberne.

·​ Adgang for Erhvervsstyrelsen til at anmode om nødvendige oplysninger fra selskabet, herunder hvorvidt det fornødne kapitalgrundlag er til stede, og dokumentation for hvorvidt den registrerede ledelse reelt er dem som leder selskabet.

·​ Offentliggjorte årsrapporter med så betydelige mangler at de ikke giver et retvisende billede, kan trækkes tilbage.

·​ Såfremt der er indikationer på, at ledelsen oplysninger om fx selskabets kapitalforhold ikke er korrekte, kan Erhvervsstyrelsen indhente udtalelser fra en advokat eller revisor.

·​ Erhvervsstyrelsen kan nægte registrering af personer som ledelse, såfremt personen ikke reelt udgør ledelsen i selskabet.

·​ Erhvervsstyrelsen kan udføre udgående kontrol, til sikring af hvorvidt et selskab reelt udøver virksomhed fra den registrerede adresse.

·​ Der kan ske tvangsopløsning af et selskab, såfremt selskabet ikke efterkommer Erhvervsstyrelsens påbud eller hvis selskabet undlader at afgive de oplysninger, som Erhvervsstyrelsen har anmodet om.

Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til jeres revisor.

Med venlig hilsen

Bille & Buch-Andersen A/S

Revision og rådgivning

Holsbjergvej 31-33

2620 Albertslund

Tlf. 4343 8143

www.bba.dk

cid:image001.jpg@01CF693B.B50CB6D0

Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. Bille & Buch-Andersen påtager sig intet ansvar for tab nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på publikationens indhold, ligesom Bille & Buch-Andersen ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl og mangler.Din revisor informerer. Tema: Corona
I dette Temanummer for februar, er der fokus på Corona
Læs mere
Din revisor informerer 4. kvartal 2020
Læs her den seneste udgivelse af Din revisor informerer
Læs mere
Nyhed på vej.
Nyhed på vej.
Læs mere

Bestil et uforpligtende møde

Er du interesseret i et uforpligtende møde for at høre, hvad Bille & Buch-Andersen A/S kan gøre for dig og din virksomhed​?

Kontaktoplysninger​

Bille & Buch-Andersen A/S

Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund

Find os på Google Maps

Telefon: 4343 8143

E-mail: info@bba.dk